حمايت با حفظ حق انتقاد
تدبیر24»بدين معنا كه دولت مورد حمايت اصلاح‌طلبان است و اصلاح‌طلبان نيز حامي دولت هستند و در موارد بسيار كمي نيز با يكديگر شريك هستند اما شراكتي كه در بهترين شرايط سهم اصلاح‌طلبان بين ٢٠ تا ٣٠ درصد است.

اگر به كابينه دولت دوازدهم با دقت نگاه شود مشاهده مي‌شود كه تنها ٢٠ درصد سهم جريان اصلاحات يا افراد نزديك به جريان اصلاحات است. اما اين بحث در كار نيست زيرا بناي جريان اصلاحات بر سهم‌خواهي و شراكت نبوده و نيست اما زماني كه دولت تقاضاي كمك مي‌كند، دست ياري دراز مي‌كند و از برخي دوستان اصلاح‌طلب براي همكاري دعوت مي‌كند جريان اصلاحات اين مهم را از دولت دريغ نكرده و به ياري دولت مي‌شتابد. واقعيتي كه امروز وجود دارد آن است كه دولت دوازدهم دولتي اصلاح‌طلب نيست. در كشور ٨ سال دولت اصلاحات مستقر بود و فعالين سياسي اصلاح‌طلب نيز با افتخار از دولت هفتم و هشتم با عنوان دولت اصلاحات ياد مي‌كنند البته اين موضوع به اين معنا كه در دولت اصلاحات كم و كاستي وجود نداشت، نيست اما در مجموع و در بيشتر موضوعات دولت اصلاحات عملكرد مناسب و قابل دفاعي داشته است. دولت آقاي روحاني دولت اعتدال‌گرايان است. جريان اعتدال پديده‌اي است كه با روي كار آمدن دولت يازدهم بيشتر مطرح شد. نگاهي اجمالي به كابينه آقاي روحاني نشان مي‌دهد كه بيشتر وزراي دولت را يك طيفي از اعتداليون كه متمايل به رييس‌جمهور و حزب اعتدال و توسعه منصوب هستند، تشكيل مي‌دهند. دولت آقاي روحاني در برخي موضوعات به كاميابي رسيده و در برخي موارد ناموفق بوده است، اينكه برخي دوستان جريان اصولگرا يا رسانه‌هاي آن جريان مي‌خواهند ناكامي‌هاي دولت را به اسم اصلاح‌طلبان بنويسند موضوع عجيبي نيست اما آيا جريان اصولگرا حاضر است موفقيت‌هاي دولت را نيز به حساب جريان اصلاحات بنويسد؟ اين درست نيست كه هرزمان مشكلي پيش آمد، جريان رقيب بخواهد با سوءاستفاده از آن زخمي بر بدن اصلاحات وارد كند و اگر موفقيتي به دست آمد يا آن را نبينيم و به حساب موضوعات ديگر بگذاريم. اگر دولت در مواردي ناكام شد، بايد عوامل آن ناكامي جست‌وجو شود. اگر ناكامي‌هايي در جهت‌گيري اصلاح‌طلبانه، در شعار‌هاي اصلاح‌طلبانه يا در كم كاري‌هاي برخي دوستان اصلاح‌طلب باشد، مي‌توان آن موضوعات را نقد كرد و اصلاح‌طلبان نيز همواره گوش شنواي انتقادها را دارند بنابر اين ناكامي‌هاي دولت به معناي ناكامي جريان اصلاحات نخواهد بود. نحوه تعامل جريان اصلاحات و دولت بايد مانند ٤ سال گذشته باشد و جريان اصلاحات در كمال متانت با حفظ حق انتقاد از دولت حمايت خواهد كرد. سياست عمده جريان اصلاحات حمايت مشروط است. حمايتي مشروط بر آنكه دولت راه خود را در همين مسيري كه اكنون قرار دارد، ادامه دهد.احمد شیرزاد؛نماینده پیشین مجلس