نماد گفت‌وگوي ملي
چراكه همواره در بحث گفت‌وگوي ملي لازم است سران سه قوه و مديران ارشد به‌جاي طرح مسائل و انتقادها از طريق تريبون‌ها و رسانه‌ها، رودرروي هم نشسته و مسائل را مطرح كنند. همچنين درشرايطي كه در مدتي كوتاه پس از اتمام اين نشست كم‌نظير، شايعاتي درمورد برهم خوردن نظم جلسه ازسوي برخي نمايندگان منتقد دولت مطرح شد، به عنوان يكي از حضار كه از آغاز تا انجام در جلسه حضور داشتم، اين مسائل را تكذيب مي‌كنم. واقعيت اين است كه به هيچ عنوان بحث كدورت يا دلخوري هيچ نماينده‌اي مطرح نشد، حال آنكه اگر در چنين نشستي، سوال يا نقدي مطرح نشود، امري غيرطبيعي رخ داده و طبيعتا هدف از اين دورهم‌نشيني‌ها طرح مشكلات است. ازطرفي استنباطم اين است كه مسوولان و سران قوا در مسائل اصلي يا اختلاف‌نظري ندارند يا اگر تفاوت ديدگاهي وجود دارد، تلاش مي‌كنند با همكاري و همدلي نظرات خود را به يكديگر نزديك كرده و مشكلات را مرتفع كنند. پيشنهاد مشخصم براي كيفي‌سازي چنين نشست‌هايي اين است كه مباحث مهمي كه ازسوي روساي سه قوه و همچنين نمايندگان ٣ فراكسيون سياسي مجلس مطرح شد، مستندسازي شده و در اختيار نمايندگان مجلس قرار گيرد تا عملا پايه‌اي براي ارتباطات بيشتر با دستگاه قضايي و اجرايي باشد و به تحقق گفت‌وگوي ملي نيز ياري برساند.

طبيعتا اين سران قوا يا سخنگوهاي اين سه قوه هستند كه بايد درصورت لزوم محتواي نشست را رسانه‌اي كنند اما درنهايت درباره محور و كليات مباحث مطرح شده در اين نشست غيرعلني بايد بگويم در اين جلسه اجمالا مسائل مهم بين‌المللي، منطقه‌اي و داخلي در حوزه اقتصاد، مسائل اجتماعي و سياسي مطرح شد.احمد مازني،نماینده مجلس