اقامه نماز توسط احمدی نژاد در مکانی عجیب
ّ
نماز محمود احمدی نژاد و الهام در تونل رسالت