دل نگرانی برای حق و حقوق فرهنگیان

تدبیر24»هم اکنون چنین به نظر می رسد که دولت با جلو انداختن دیوان محاسبات و این که در گذشته چند بند غیرقانونی به حقوق فرهنگیان و برخی از دیگر کارکنان دولت افزوده شده و باید کم گردد به دنبال این است که محلی برای کسری بودجه خود، دست و پا کند. به راستی شگفت آور نیست در جامعه ای که رقم های دزدی و اختلاس هایی که هر روز رسانه ای می شود، نجومی است و سر به فلک می کشد، دولت و دیگر ارکان حاکمیت به جای برخورد جدی با دزدان و متخلفان گردن کلفت، چراغ دست شان بگیرند و به بهانه های سست و واهی، از حقوق ۲ میلیون تومانی فرهنگیان، کم کنند؟ تازه به همین هم اکتفا نکنند و آن طور که در فضای مجازی منتشر شده است، قانون را عطف به ماسبق کنند و دوره های تربیت معلم و دبیری آموزگاران را از سابقه کاری آنها حذف نمایند؟

و شگفت آور، موضع گیری دو پهلوی فرادستان آموزش و پرورش است که به طور شفاف اعلام نمی کنند که آیا به راستی این خبرهایی که از زبان برخی مسئولان خود آموزش و پرورش شنیده می شود، حقیقت دارند یا نه؟ اگر آنگونه که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که ما در این تصمیمات کاره ای نیستیم و کار،کار دیوان محاسبات است؛ دست کم اطلاع رسانی شفاف و دقیق که از دست شان برمی آید.

یک سوی دیگر این داستان، به تشکل های صنفی و سیاسی فرهنگیان برمی گردد. برخی از این تشکل ها، تشکل های پستی هستند و تنها هنری که دارند این است که پست های گوناگون اداری و وزارتی را برای نیروهای خودشان جور کنند؛ برخی دیگر هم تشریفاتی اند و تنها در دیدار با فرادستان آموزش و پرورش دعوت می شوند و هنر دیگری جز ظاهر شدن در عکس با مسئولان ندارند. اما برخی تشکل ها هم هستند که دل نگران حق و حقوق فرهنگیان هستند. این تشکل ها باید در این مورد به جد پیگیر باشند تا بتوانند در برابر تضییع بیشتر حقوق فرهنگیان، واکنش فراخور نشان دهند.