نگهداری از درخت 150 ساله +عکس

www.dustaan.com اقدام شهرداری عسلویه برای نگهداری از درخت 150 ساله +عکس