گاف سریال پُرحاشیه تلویزیون + عکس
تدبیر24»در نگارش زیرنویس، «میخوای» به اشتباه «میخای» نوشته شد.