لیندا کیانی در فوتوکال «دیدن این فیلم جرم است!»+عکس
تدبیر24»در عکس زیر چهره متفاوت لیندا کیانی را در مراسم فوتوکال این فیلم می بینید.