تمسخر یک معلول در صداوسیما
تدبیر24»در  این برنامه پس از تماس یکی از شرکت‌کنندگان که خودش را معلول معرفی می‌‌‌کند و می‌‌‌گوید: «من حمید مصطفایی و معلول جسمی-حرکتی هستم»، مجری با لحنی تمسخرآمیز خطاب به شرکت‌کننده خندید و گفت: «حرکت نمی‌‌‌کنی اصلا؟ چی؟»

هرچند استفاده مجری‌‌‌های صداوسیما و برنامه‌‌‌هایی که در آن مصداق نقض حقوق شهروندی وجود دارد، اولین‌بار نیست. طرح سوال‌‌‌های نژادپرستانه و به کار بردن لهجه قومیت‌‌‌های مختلف ایران و همچنین برنامه‌‌‌های کودکی که تولد چهره‌‌‌های سیاسی را جشن می‌‌‌گیرد، همواره با انتقادات بسیاری از طرف مردم و کاربران فضای مجازی مواجه شده است. این درحالی است که هرچه بیشتر می‌‌‌گذرد، روند برنامه‌‌‌های این‌چنینی سرعت بیشتری پیدا می‌‌‌کند. بهمن هاشمی البته پس از مدتی از این شهروند معلول عذرخواهی کرد.