عکس یادگاری نمایندگان مجلس با لباس سپاه
عکس یادگاری نمایندگان مجلس با لباس سپاه