عکس/ قایم باشک ظریف با خبرنگاران!
عکس/ قایم باشک ظریف با خبرنگاران!

عکس/ قایم باشک ظریف با خبرنگاران!