او یک معلول است
تدبیر24»آساره کیانی - شورای پنجم و مدیریت متنوعِ مصادف با آن در شهرداری، کارنامه ی قابل توجهی از انجام وظایف محوله در قبالِ معلولان از خود نشان نداد.
همین امر نارضایتی معلولان شهر به عنوان یکی از اقشارِ برحقِ مشروعیت بخش به لیست اصلاح طلبانِ واردشده به شورا را به دنبال داشت.

در واقع عملکرد مدیریت شهری به گونه ای بود که از همان ابتدا، گَرد نا امیدی بر عینک های دودی معلولان نشاند و چرخ های ولیچرهایشان را از حرکت بازداشت.

آنچه می بینید به تاریخِ ۴ مرداد ۱۳۹۷ برداشته شده. اینجا نشستی اختصاصی برای معلولانِ شهر ترتیب داده شد تا با حضور دو نفر از  اعضای شورای شهر و شهردار منطقه و چند نفر دیگر  خانم و آقای مهندس و دکتر و صاحبان پُست های ساختگی یا نساختگیِ ریز و درشت، معلولان هم جایی برای بیانِ خواسته هایشان پیدا کنند.

این شهروند، به نمایندگی از معلولانی که در جمع حاضر بودند، با اشاره به قوانین مشخص و واضح، خطاب به اعضای شورا می گوید که " شما اگر شورای شهر هستید و مردم به شما رای داده اند، طرف مردم باشید."
او از اعضا می خواهد صحبتهای بی ارتباط با بحث معلولان را متن قرار ندهند تا خودِ معلولان به حاشیه رانده شوند.
او  معترض است و می گوید در شورای شهر بعدی، مطمئنا رای نمی دهد و پیشنهادش به معلولین این است که به نشانه ی اعتراض به عملکرد اعضای شورا و مدیریت شهری، در محل های رای گیری حاضر شده و بگویند که رای نمی دهند؛ چون دیده نشدند."
به واقع، عملکرد شورای پنجم و مدیریت شهری به گونه ای بوده که معلولینِ شهر می گویند دلیلی ندارد دوباره رای بدهند.

نگارنده به علت حضور در نشست ها، مجامع و جوامعِ مشابه، شاهدِ برخوردهای مشابهی از این دست با مدیریت شهری بوده. برخوردهایی که نه تنها از سوی معلولین که همه ی اقشارِ جامعه صورت گرفته است.

روز جهانی معلولان مبارک