توزیع ۷ میلیون بسته معیشتی میان نیازمندان طی ۸ روز گذشته
تدبیر24»در سومین مرحله از پویش ایران همدل که با عنوان اطعام مهدوی و افطاری ساده از روز اول ماه مبارک رمضان آغاز شده، طی روزهای سیزدهم تا بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۴۴ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۷۶۴ غذا، ۹ میلیون و ۵۲ هزار و ۱۴۶ افطاری ساده، ۷ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۲۱۱ بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شده است.

براساس گزارشات ارائه شده از سوی کمیته امداد، روز سیزدهم ماه رمضان (۶ اردیبهشت) ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۸۵۱ غذا، ۵۴۶ هزار و ۱۳۷ افطاری و ۶۱۲ هزار و ۹۱ بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شد. 

در روز چهاردهم ماه رمضان (۷ اردیبهشت) سه میلیون و ۴۰۳ هزار و ۳۳۵ غذا، ۶۳۵ هزار و ۷۱۳ افطاری و ۶۷۵ هزار و ۷۸۳ بسته معیشتی، در روز پانزدهم ماه رمضان (۸ اردیبهشت) سه میلیون و ۹۴۰ هزار و ۲۳۷ غذا، ۸۴۶ هزار و ۲۷۰ افطاری و ۷۶۴ هزار و ۶۵۰ بسته معیشتی، در روز شانزدهم (۹ اردیبهشت) چهار میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۹۴ غذا، ۸۴۵ هزار و ۷۲۰ افطاری و ۸۴۱ هزار و ۲۳۸ بسته معیشتی میان نیازمندان پخش شد.

طی روز هفدهم ماه رمضان (۱۰ اردیبهشت) چهار میلیون و ۵۲۸ هزار و ۱۲۶ غذا، ۸۵۴ هزار و ۶۱۷ افطاری و ۸۴۴ هزار و ۸۲۹ بسته معیشتی، در روز هجدهم ماه رمضان (۱۱ اردیبهشت) پنج میلیون و ۳۳۱ هزار و ۷۰۸ غذا، یک میلیون و ۲۹ هزار و ۶۱۳ افطاری و ۹۱۸ هزار و ۵۸۱ بسته معیشتی، در روز نوزدهم (۱۲ اردیبهشت) ۶ میلیون و ۸۶ هزار و ۹۰۰ غذا، یک میلیون و ۱۹۷ هزار و ۵۴۴ افطاری و ۹۹۳ هزار و ۳۳۹ بسته معیشتی و در روز بیستم (۱۳ اردیبهشت) ۶ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۳۶۶ غذا، یک میلیون و ۵۲۱ هزار و ۹۶۹ افطاری و یک میلیون و ۷۸ هزار و ۶۰۰ بسته معیشتی میان نیازمندان پخش شده است.

همچنین در روز بیست و یکم ماه رمضان (۱۴ اردیبهشت) ۷ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۷۴۷ غذا، یک میلیون و۵۷۴ هزار و ۵۶۳ افطاری و یک میلیون و ۹۱ هزار و ۱۰۰ بسته معیشتی میان نیازمندان پخش شده است.

به گزارش ایسنا، خیران می‌توانند برای ارائه کمک‌های خود به اقشار نیازمند و آسیب‌دیده از کرونا از طریق شمارگیری کد دستوری #۱۴* یا شماره کارت ۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ اقدام کنند و پایگاه‌ها و مراکز کمیته امداد در سراسر کشور و مراکز نیکوکاری آماده دریافت کمک‌های مردمی در سومین مرحله پویش ایران همدل هستند