توییت عزت الله ضرغامی بعد از جلسه رأی اعتماد در مجلس/میراث فرهنگی شناسنامه، هویت و نشان تمدن ماست
https://static3.pendaronline.com/thumbnail/mJ3BGcSam7nO/Ciby_GBs0IvioIUddxtemjc8-IRTvpurkLwtthdnshjXfkBEq73k1laCTPQIRnj8VGPT497jDVU,/9e127455-542d-43ca-91f1-50ad20139158.jpg