ضرغامی:
دیدار کاری ضرغامی با حرمت الله رفیعی/ سخنگوی کسانی باشیم که صدایشان به جایی نمیرسد