عزت الله ضرغامی مطرح کرد:
شیفته و مشغول تلفیق و همگرا کردن دو مقوله سنت و مدرنیته‌ هستم
عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در توییتی نوشت: ماموریت وزارتخانه ی ما، ترکیبی از سنت و مدرنیته است؛ پیشرانه های توسعه از یک سو و پای بندی به ارزش های ملی، فرهنگی و دینی از سوی دیگر.
فرایندهای سنتی دوست داشتنی در طرف دیگر.

شیفته و مشغول تلفیق و همگرا کردن این دو مقوله ام!