بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از چند مرکز اقامتی در تهران