پاسخ کامبیزمهدیزاده به توهین وقیحانه رحیم پور ازغدی نسبت به حسن روحانی
تدبیر24»در پی توهین رحیم پورازغدی به حسن روحانی رئیس جمهور پیشین کشورمان، کامبیز مهدیزاده واکنش نشان داد.
داماد روحانی در پاسخ به این اقدام موهن در توییتر نوشت :

آقای رحیم پور ازغدی، پرونده مبارزاتی امثال حسن‌ روحانی‌ها مشخصه. بیشتر باید ازین آدما ترسید که تئوریسین خود خوانده هستند. انسان صادق در یک روز به چهل حال در آید، منافق (مُرائی) چهل سال در یک حال بماند.