تحلیل , تحقیق و بررسی پیرامون صدا، اهنگ، نت، ریتم، موسیقی

تدبیر24: فیروز قاسمی - در ابتدا کلمه بود و خداوند جهان را از کلمه آفرید و ازصوت ویژه خلق کرد آوایی مقدس,که آهنگ جهان بود و جهان هم آهنگ با آهنگ کلمه بود و همه چیز موزون می نمود و جز آوای کلمه چیزی به گوش نمی رسید.

جهان ما جهان اصوات است.صداهایی پیرامون ما شنیده می شوند که رازهای زیستن وچگونه زیستن را یاداوری می کنند ولیکن ومتاسفانه دراین جهان هستند افرادی که به غیر ازصدای خود تحمل شنیدن صدای دیگری را ندارند.

بیشتر افراد بی توجه به فلسفه وجودی صداها با بی تفاوتی ازکنار صداها عبورمی کنند این درحالیست که از ابتدای پیدایش جهان تاکنون کلمه رمز آفرینش باصدا وآهنگ,,تنها آوای مقدس صدا است که جاریست و می ماند.

شنیدن, احساس کردن وفهمیدن بهترین کاری است که بشر به بهترین شرایط می تواند انجام دهد.

همانطورکه میدانیم صوت دارای فرکانس وارتشعاتی است که درتمام جهان هستی نقش می بندد وباقی می ماند.

شگفت اور آنکه آهنگ نوای دلنشین با نت و ریتم ,,ضرب آهنگ ,, و با بکارگیری از ابزارهای مختلف که هریک صدایی را باز تولید می کنند وتلفیق آنها نوای روح انگیز پدید می اورند که نام آن را موسیقی نهادند وتکثیر آن به زندگی روح ومعنایی وصف ناپذیر می بخشد.

بنظر من یک فیلم رشته پی درپی از احساسات است وبیشتر شبیه موسیقی تا روایت یک داستان/ موسیقی بصورت اعجاب آوری به مغز وروح نفوذ می کند,,روح و قوای روحانی ,, تا آنجاییکه به رویاهای دست نیافتنی دست یابیم.

با این تفاصیل دراین جهان و در پیرامون ماهستند موجوداتی که هر نوع از آنها صدایی خاص تولید می کنند وبه ظاهراز دیدمن و شما کم اهمیت هستند این درحالیست که هریک ازاین موجودات با صداهایی که تولید می کنند در واقع درنظم وچرخش جهان هستی سهیم هستند

,,اکوسیستم ,, بطوری که درسیرتکاملی جایگاه آنها تنظیم شده است تا در نظم این جهان نقش خود را ایفا کنند.

در همین خصوص هستند آدمهای که شعور را کنارگذاشتن و بدون تحقیق وبررسی بی آنکه شناختی از روابط متقابل موجودات زنده و محیط زیست ,, اکو لوزیک یا اکوسیستم,, داشته باشند صرفا با نقل و قول از سوی افراد نااگاه وخرافه پرست/فریب دهنده پذیرفتند،کلاغ و شنیدن صدای قارقار کلاغ شگون ندارد.

این افراد بی اطلاع برحسب جهل وخرافاتی که قرن ها در گوش انها خواندند باورکردند جغد وصدایش بدیمن است. غافل ازاینکه هریک از این صداها جریان زندگی وسیر تکامل این جهان را به نمایش می گذارند.

بطورمثال کلاغ ها که گفته می شود از خانواده مرغان بهشت اند/ دارای هوش بسیارند و درچهره شناسی کم نظیر و در پاک سازی محیط زیست بعنوان رفتگری وظیفه شناس نقش بسزای دارند.

و با صدای قارقار خود نت و ریتم وصف ناپذیری را بوجود میاورند وسکوت دلگیرغروب رامی شکنند تا به غروب معنای زندگی بدهند نه پایان وبلکه آغاز شب ...

درسوی دیگربا فرا رسیدن شب ودرسکوت گوش نواز/جیرجیرک های نر با ساییدن بال های خود با صدایی شیوا وضرب آهنگ وسبکی خاص ماده های خودرا فرا می خوانند تا سکوت وسکون را برهم بریزند وبا نابود کردن باکتری ها دشمن شماره یک انسان ومحیط زیست درفضای گسترده هستی جریانی از زندگی رابه نمایش بگذارند.

دراین نمایش هستی همانند تماشای یک فیلم با رشته پی درپی از احساسات/جغدهای پند آموز با چشمانی مسلط وتیز بین وشنوایی شگفت انگیز و با صوتی روح انگیز در میان تاریکی مطلق افت و خسارت وارد کنندگان به انسان ومزارعه کشاورزی وغلات را شکار می کنند,, اکوسیستم,, و آهنگ زندگی می نوازند تا یاداوری کنند.

با تفکر وتعمق,هوشیار باشیم و تیزبین ,خوب شنوا، و آگاه چراکه در پس هر تاریکی روشنایی و بهروزی وجود دارد.

و من...

درمقابل آفرینش شگفت انگیز وصداهایی که سکوت را می شکنند و آهنگ زندگی می نوازند سر تعظیم فرود می اورم.