آیا فروشنده بااستاندار سینمای حرفه ای راه به اسکاریافت؟
  تدبیر24: فیروزقاسمی - 1-درابتدا قصد آن ندارم به جشنواره های محلی وجشنواره زدگی و...اشاره ای داشته باشم, بلکه روی سخن به جشنواره های معتبر جهانی بخصوص آکادمی علوم سینمایی اسکار است که درجهت جلب توجه جهانیان برای رونق بخشیدن به اقتصاد صنعت سینما و معروفی استعدادها با نگاهی جهان شمول برگزار می گردد. باتوجه به اهمئیت این موضوع با فیلم فروشنده اصغرفرهادی سخن م را آغاز می کنم.

2-نادیده گرفتن ویا عدم توجه به استانداردها ومهیارهای سینمای حرفه ای با موضوعی جهان شمول که به احتمال زیاددراکثر کشورهای دنیا با توجه به شرایط فرهنگی/سیاسی و اجتماعی متفاوت رخ میدهدودقیقا نقطه مقابل فیلم هایی باموضوعات صرفا مصرف داخلی میباشدکه متاسفانه به این مهم که اصل انتخاب درجشنواره های معتبرجهانی بخصوص آکادمی علوم سینمایی اسکارمی باشد توجه دقیق نمی شود.
بیاد داشته باشیم فصلی از زندگی مااست که در آن مرزی وجود ندارد/ واقعیت و رویا بی مفهومی وزمان بی معناست.

درطی روزهای که فیلم فروشنده درجشنواره فیلم کن /2016 در رقابت با فیلم های دیگر توانست در دوبخش فیلمنامه وبازیگری مهمترین جوایز جشنواره کن نخل طلایی را نصیب سینمای ایران کند وپس از آن برای راهیابی به اکادمی علوم سینمایی اسکار درداخل کشور به اکران رسیدو با نقدهای متفاوتی روبروشد ازبی.....گرفته تا سیاه نمایی و... بابرداشت های متفاوت به هرنکته ای اشاره شده به غیراز مهیارها و استانداردهای جهانی وسبک بصری برای فیلمی که در معتبرترین جشنواره های جهانی بعنوان نماینده کشور می بایست حضور پیدا کند.
بادرنظر گرفتن این موضوع که فرم ومحتوا درصنعت سینماعمل دو عامل پیچیده هستند,,فیزیک ومتافیزیک ,,وفیلم فروشنده باتوجه به این اصل وتقریبا رعایت استانداردها ی جهانی برای این نوع فیلم ها ازاین قایده مستثنا نیست.
برای آنهایی که عاشق قصه اند,دنیا دنیای قصه است,باعبوراز قصه و پرداختن به موضوع فراتراز قصه مشقی باشکوه در دل مالیخولیایی عمیق است,,افسردگی - بی لذتی ,,آنچه هراسناک است ترسیم آن لحظه وپی امد آن لحظه هاست وپرداختن به آن...
برای اینکه فضایی برای تفسیر,,تماشاگر,,ایجاد شود,درمورد موضوع/مفهوم وجزئیات فیلم صحبت نمی کنم وفقط به این نکته اشاره می کنم که بعضی ازتصویرها باسبک بصری که درفیلم دیده می شود نشانه های است برای تفسیر تماشاگرو...
برای شناسایی ویژگی/ یک عامل قابل اندازه گیری است که می تواند درتعریفی خاص کمک کند/با توجه به ارزیابی ویا برای درک یک رویداد, و یک پروژه در وضعیت وموقعیت جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
به همین لحاظ درمیان تعداد کم شماری از فیلمهای که در طی نزدیک به هشتاد سال عمر سینمای ایران ازسال 1320 دوره گسترش ومردمی سینما تا به امروز با موضوعات تقریبا جهان شمول وبا تفکر سینمای حرفه ای توسط کارگردانهای صاحب سبک سینما ایران ساخته شده اند ومتاسفانه به دلیل عدم حمایت های شایسته وبایسته درجشنواره های معتبرجهانی نادیدگرفته شدند,فیلم,,فروشنده,,پس ازفیلم ,,جدایی نادر ازسیمین,,در رقابت جهانی اسکار ,, بدون درنظر گرفتن جوایز اسکار ,, می تواند توجه پخش کنندگان فیلم سینمایی درجهان رابه خود جالب کند ودرجهت راهیابی گسترده صنعت سینمای حرفه ای ایران به دیگر کشورهای جهان نماینده شایسته ای باشد.

باتوجه به تجربیات بدست امده بادستاوردهای جهانی از آغاز صنعت سینما درایران تاکنون به واسطه آن تعدادفیلمهای کم شماری که اشاره کردم اکثر فیلمهای ساخته شده به موضوعات تقریبا نزدیک بهم با نیم نگاهی به حوادث های اجتماعی به مصرف داخلی پرداختند, و سینمای حرفه ای درکنار سینمای نیمه حرفه ای وتجربی مجهول باقی ماند است,و اکنون وقت آن رسیده است با تجربیات بدست امده و بانگاهی جهان شمول سینمای حرفه ای در جایگاه واقعی خود بر پرده های سینمای جهان به معرض نمایش دراید.
بدون شک سینما یک نیاز غیر قابل انکار است دربخش اجتماعی, تبلیغاتی وبخصوص اقتصادی ودرصورتی که مجهول و ناشناخته بماند وصرفا بعنوان وسیله تفنن مطرح گردد,درنابسامانی وتزلزل بسر میبرد. به همین جهت دست اندرکاران وبخصوص فیلمسازان درتعریف و شناساندن سینما درجامعه واجتماع نقش اصلی رادارند.که متاسفانه در این بخش نارسای ازسوی فیمسازان به چشم میخورد,این درحالیست که تولیدفیلم سینمایی بدون پشتیبانی هنری, فکری وسواد سینمایی مخاطب را گمراه وسرگردان درچالش عمده قرار میدهد.
درپایان بیاد داشته باشیم که امروزصنعت سینما وبطورکلی تصاویر متحرک بعنوان سفیر قدرتمند درعرصه فرهنگی وهنری , بخصوص اقتصادی ,, دردنیا بشمارمیرود ومرزها را درنوردیده و بیسوادی راپشت سر گذاشته است و همزمان در تمام نقاط جهان در یک لحظه بنمایش درمی اید.