موارد آماري در مورد كرونا
 تدبیر24»تعداد واقعي مبتلايان به كرونا: اين آمار وجود ندارد. براي اينكه اين آمار به دست بيايد بايد از همه افراد جامعه تست گرفته شود كه اين كار شدني نيست. حدس و‌ گمان در اين مورد بر اساس ساير آمارها وجود دارد. (در يك گمانه علمي در خارج از كشور اين تعداد ۱۸۰۰۰ نفر اعلام شده است. اين فقط گمانه است و‌ نه آمار.) تعداد كساني‌كه با بروز علائم به مراكز اعلام شده مراجعه كرده‌اند: اين آمار وجود دارد ولي اعلام نشده است.

تعداد كساني‌كه با نشانه‌هاي بيماري كرونا در مراكز بيمارستاني اعلام شده بستري شده‌اند: اين آمار وجود دارد ولي اعلام نشده است.

تعداد كساني‌كه در مراكز درماني معاينه شده‌اند و به آنها توصيه شده است كه در خانه قرنطينه باشند: اين موارد مشخص است اما ممكن است آمار آن استخراج نشده باشد.

تعداد كساني‌كه تاكنون تست كرونا براي آنها انجام شده‌ است: اين آمار موجود اما اعلام نشده است.

تعداد كساني‌كه تست نهايي كروناي آنها مثبت بوده است: آمار آن اعلام شده و رقم آن تاكنون ۳۸۸ نفر است.

تعداد فوتي‌هايي كه تست كروناي مثبت داشته‌اند. اين تست ممكن است قبل يا بعداز فوت انجام شده باشد: تاكنون ۳۴ نفر.

تعداد بيماراني كه با ظن قوي نسبت به ابتلا به كرونا فوت شده‌اند اما تست كرونا براي آنها انجام نشده است. اين افراد با تشريفات تدفين بيماران كرونايي دفن شده‌اند: آمار موجود اعلام نشده است.

كساني كه تست كروناي آنها مثبت بوده و در حال حاضر بستري هستند: اين آمار وجود دارد اما اعلام نشده است.

تعداد كساني‌كه تست كروناي آنها مثبت بوده و در بيمارستان درمان شده و ترخيص شده‌اند: تاكنون ۷۳ نفر

تعداد كساني كه با احتمال كرونا بستري شده‌اند ولي تست كروناي آنها منفي بوده است: اعلام نشده است.

تعداد مبتلاياني كه سابقه سفر به مناطق آلوده و يا تماس با فرد مبتلا را در سابقه خود داشته‌اند: احتمالا وجود دارد اما اعلام نشده است.

تعداد مبتلايان از كادر درمان كه به واسطه شغل خود مبتلا شده‌اند، به تفكيك نتيجه بيماري؛ بستري/ فوت/ بهبود: احتمالا وجود دارد اما اعلام نشده است.

تعداد موارد ابتلاي جديد در ۲۴ ساعت گذشته بر اساس نتيجه نهايي تست كرونا: ۱۴۳ نفر.


علي شكوري راد،فعال سیاسی