نهادگرایی و ثبات سیاسی در فضای تازه

نهادگرایی و ثبات سیاسی در فضای تازه

دکتر ابراهیم متقی» حادثه سقوط بالگرد برخی از مقامات عالی سیاسی و راهبردی ایران بر اساس نشانه‌هایی از «ابهام امنیتی» تعریف می‌شود.
ايران و امريكا و ديپلماسي غيرمستقيم

ايران و امريكا و ديپلماسي غيرمستقيم

حسین ربیعی» مطابق ادعاها و شواهد، عرصه ميدان و ديپلماسي، هر دو هر به صورت غيرمستقيم توسط اين دو كشور و از طريق نمايندگان‌شان مديريت مي‌شود
پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 23
کد خبر: ۵۶۳۳۳
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۰

آغاز روزشمار تخریب طبقات غیرقانونی علاءالدین

با ابلاغ دادنامه قطعی صادره از دیوان عدالت اداری درخصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین روزشمار برای تخریب تخلفات این پاساژ آغاز شد.
 تدبیر24اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﻨﺎﻋﺘﯽ ﻋﻀﻮ هیات رﺋﯿﺴﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﺒﺮ داد و به خبرنگار شهری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: ﭘﺲ از ﺻﺪور رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎدﻩ 100 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺷﻬﺮداری در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺪام ﮐﺮد.

وی افزود: در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوﻩ ﮐﺎرﺷﻨﺎس، ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری نیز ﺣﮑﻢ تخرﯾﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز پاساژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮد.

ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﮐﯿﭙﯽ را ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺎژ اﻋﺰام ﮐﻨﺪ، اﻓﺰود: ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪای را ﺑﺮ روی ﺳﺎزﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و خطر ﺑﺮوز ﺣﻮادث را افزایش داده بود.

به گفته ﻗﻨﺎﻋﺘﯽ، رای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎدﻩ 100 ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاﯾﺶ تایید و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪﻩ و از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﻻزم‌اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.

نوروزی مدیرکل حقوقی شهرداری نیز از ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به شهرداری برای تخریب خبر داد و گفت: دادنامه قطعی صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید رای کمیسیون ماده100درخصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به شهرداری ابلاغ شده است.

حال باید منتظر ماند و دید با ابلاغ رای نهایی دیوان عدالت سرانجام طبقه 7 به کجا می‌انجامد.
برچسب ها: تدبیر24
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: